Școala astăzi

Şcoala din Borca este o şcoală cu tradiţie şi renume în judeţul Neamţ, nu doar pentru că în 2009 am aniversat 150 ani de la înfiinţarea primei şcoli publice în localitatea Borca, ci şi pentru că foarte mulţi absolvenţi au devenit ingineri, medici, profesori, cercetători, militari cu grad înalt, diplomaţi, poeţi, profesori universitari, înalţi funcţionari publici,chiar senatori şi deputaţi.
În 1953 se înfiinţează liceul în Borca (printre primele din judeţul Neamţ), liceu care poartă numele scriitorului „Mihail Sadoveanu”, cel care, în romanul „Baltagul”, a făcut cunoscute locurile şi oamenii de aici. În 1992 liceul se transformă în grup şcolar, diversificându-se astfel oferta educaţională pentru elevi, prin organizarea şi de învăţământ profesional şi tehnic, pe lângă învăţământul teoretic.

Astăzi Liceul „Mihail Sadoveanu” are 84 de norme didactice, 1420 de elevi şi asigură şcolarizarea pentru toate nivelurile de învăţământ: preşcolar (139), primar (236), gimnazial (240), liceal (696), SAM (41), postliceal (62), fiind printre puţinele licee care rezistă în mediul rural (conform PRAI – pag. 54, numărul unităţilor şcolare din mediul rural este în scădere).

Fiind singurul liceu din partea de N-V a judeţului, aproximativ 65 % dintre elevii din învăţământul liceal provin din comunele învecinate : Poiana Teiului, Farcaşa, Pipirig şi de la Broşteni şi Crucea (jud. Suceava).

Activitatea desfăşurată în şcoală este deosebit de complexă, din mai multe motive:

 • număr mare de elevi cuprinşi în toate treptele de învăţământ
 • programul şcolar se desfăşoară în două schimburi, iar spaţiile şcolare sunt dispersate pe o arie de 25 km.
 • distanţa mare faţă de I.S.J.
 • trebuie să organizăm examenele şi testările naţionale din învăţământul preuniversitar (bacalaureat, evaluare naţională, admitere liceu, examene de atestat şi competenţe profesionale nivel 1,2 şi 3, examene de absolvire şcoală postliceală)
 • în şcoală se derulează programele sociale „Corn şi lapte”, „Bani de liceu”, „Euro 200”.

Statutul de liceu izolat conferă un oarecare confort în realizarea planului de şcolarizare, dar în acelaşi timp şi o responsabilitate foarte mare în ceea ce priveşte oferta educaţională. Pentru satisfacerea nevoii de formare profesională a elevilor din zonă suntem nevoiţi să avem o ofertă educaţională diversificată, adaptată condiţiilor sociale şi economice ale zonei şi totodată corelată cu tendinţele naţionale, astfel, pregătim elevi în:

 • filieră teoretică (specializarea matematică-informatică şi filologie) deoarece în zonă există mulţi copii capabili de performanţă, care sunt interesaţi să-şi continue studiile în învăţământul superior;
 • filieră tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia mediului, calificările tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician în agroturism (o specializare nouă pentru care am obţinut autorizare de funcţionare în 2009). Aceste specializări sunt foarte căutate de elevi, deoarece baza economică a zonei o constituie pădurile, prelucrarea şi exploatarea lemnului.
 • de asemenea pregătim elevi în profil tehnic, calificarea tehnician în prelucrarea lemnului (acreditare nivel 2, autorizare nivel 3 obţinută în 2008), tehnician exploatări forestiere (autorizare în 2007), în domeniul mecanic (autorizare nivel 3 în 2010) şi în confecţii-textile.

Cei mai mulţi locuitori din zonă îşi asigură veniturile din exploatări forestiere, prelucrarea lemnului şi silvicultură. Au luat fiinţă după 1990 peste 100 de întreprinderi mici şi mijlocii care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea a lemnului (în ultimii ani un actor foarte important pe această scenă este concernul austriac Holz Industries). Materialul lemnos este exploatat, prelucrat în instalaţii mici (gatere ) şi comercializat atât intern cât şi extern.

În mod firesc elevii optează pentru aceste calificări, absolvenţii având o rată de absorbţie pe piaţa muncii de aproximativ 10%, mulţi dintre ei alegând să-şi continue studiile. O caracteristică aparte o au elevii şcolii postliceale, care, în proporţie de 70% au deja o slujbă , dar doresc o calificare profesională suplimentară.

O realizare foarte mare, cu implicaţii majore în creşterea calităţii educaţiei în şcoala noastră, este faptul că s-a reuşit începând cu anul şcolar 2008-2009, reorganizarea programului şcolar, astfel încât să nu se mai înveţe sâmbăta, program ce se perpetua din 1992, din cauza insuficienţei spaţiilor şcolare. Acest lucru a fost posibil printr-un efort de voinţă şi muncă a personalului administrativ şi a echipei manageriale, amenajându-se încă 8 săli de clasă în internatul dezafectat.

În toţi aceşti ani şcoala a funcţionat cu o medie de:

 • 17 elevi/ normă didactică
 • 210 elevi/ normă personal didactic auxiliar
 • 75 elevi/ normă personal nedidactic.

Ca o constantă a rezultatelor de excepţie ar fi premiile obţinute de elevii noştri, din 2007 până în prezent, la Olimpiada Naţională de Geografie (elevul Sturzu Ioan – locul I în 2008 şi menţiune în 2009 şi elevul Cozma Marian) şi la Olimpiada Sportului Şcolar, faza regională, echipa de handbal fete.

Ne mândrim de asemenea cu locuri fruntaşe la concursurile profesionale judeţene în domeniul prelucrării lemnului ( 2009 :Premiul I – elevul Cîrjă Ionuţ, Premiul III – elevul Cimpoeşu C-tin, Premiul III – Luncaşu Mihai; 2010 : premiul II – elevul Cimpoeşu C-tin , premiul III – elevul Ciubotă Emanuel)

Elevii participă însă la multe alte concursuri naţionale şi judeţene: Smart, Cangurul, Winners, EuroJunior, concursuri de creaţie literară şi artistică, de poezie, concursuri aplicative (Prietenii pompierilor, Cu viaţa mea îmi apăr viaţa, Ştiu şi aplic) şi multe altele, unde obţin în fiecare an rezultate frumoase.

S-au realizat activităţi în cadrul unor programe de parteneriat:

 • cu Junior Archievement Romania – prevenirea abandonului şi succesul profesional
 • cu Asociaţia de iniţiativă locală 2002 Roman – educarea elevilor în spiritul economiei de piaţă şi a antreprenoriatului
 • cu Universitatea „Gh.Asachi” Iaşi, Universitatea Petre Andrei, Universitatea Ion Ionescu de la Brad Iaşi, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ , privind continuarea studiilor şi o corectă orientare şcolară;
 • cu CJAP Neamţ – activităţi de consiliere;

Un rol important în formarea elevilor şi a cadrelor didactice în joacă Centrul de Documentare şi Informare, unde atât cadrele didactice cât şi elevii au la dispoziţie resurse informaţionale consistente.

Şcoala a obţinut următoarele autorizări ARACIP :

 • în 2007 autorizare nivel 3 avansat pentru calificarea Tehnician exploatări forestiere
 • în 2008 autorizare nivel 3 pentru calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului
 • în 2009 autorizare nivel 3 pentru calificarea Tehnician în agroturism
 • în 2010 autorizare nivel 3 pentru calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii.
 • în 2011 şcoala a fost acreditată ARACIP nivel 3 pentru calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului şi nivel 3 avansat pentru calificarea Tehnician exploatări forestiere.

Şcoala a beneficiat de dotări şi finanţări prin mai multe proiecte şi programe europene sau guvernamentale, astfel:

 • programele SEI II, SEI IV şi SEI VI de dotare a şcolilor cu calculatoare şi multifuncţionale;
 • construirea unei săli de sport (2004)
 • înfiinţarea CDI în cadrul Proiectului Bilateral Româno-Francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat”
 • proiectul Phare 2004-2006 (finalizat în 2010) „Coeziune economică şi socială”, de dotare a atelierelor şi laboratoarelor şcolare în domeniul prelucrării lemnului şi silvicultură (maşini, utilaje, scule şi dispozitive pentru prelucrarea lemnului, tractoare, echipamente de protecţie, aparate de măsură şi control, echipamente pentru dotarea unui laborator de informatică, tablă interactivă, videoproiector, cameră video, microscoape)
 • investiţii guvernamentale în derulare (grădiniţa Borca).

În afara acestor investiţii, cu mijloace proprii şi cu sprijinul Primăriei Borca, în ultimii 3 ani s-au amenajat 8 săli de clasă, s-a realizat reabilitarea termică a Corpului A , C, D şi F, s-a realizat salubrizarea podurilor care erau pline cu guano, amenajarea curţilor şi repararea gardurilor ce împrejmuiesc curţile, amenajarea holurilor şcolii, schimbarea uşilor şi ferestrelor la Corp A, C, D , s-au refăcut toaletele la 3 corpuri ale şcolii , s-a refăcut acoperişul la vestiarele sălii de sport şi la Corpul A, s-a amenajat o sală amfiteatru necesară desfăşurării unor festivităţi .

Relaţia şcoală- comunitate s-a îmbunătăţit  prin :

 • realizarea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile locale, de cultură şi artă judeţene şi cu ONG-uri ( s-au realizat protocoale de colaborare cu agenţii economici, ONG-uri, cabinetul medical, biserică, alte unităţi de învăţământ).
 • Parteneriate: – colaborăm constant cu Fundaţia „Scriitor Aurel Dumitraşcu” în organizarea tuturor activităţilor şi proiectelor extraşcolare. Ne-am bucurat de sprijinul Asociaţiei „Amitie Nyon-Borca”.
 • Avem încheiate parteneriate cu Postul de Poliţie Borca, Cabinetele medicale Asociate D. Parfeni, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, cu Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Iaşi, cu Facultatea de Fizică Iaşi, Asociaţia Media Kinder, Centrul Şcolar pentru educaţie Incluzivă Tîngu Neamţ, Asociaţia de iniţiativă locală 2002 Roman, Centrul de Incubare creativ- inovativ de afaceri Roznov,Ocolul Silvic Borca, S.C.Aanei Lio SRL, SC Grencom SRL.
 • Promovarea imaginii Grupul Şcolar „Mihail Sadoveanu” prin afişe, cu ajutorul site-ului http://scoalaborca.licee.edu.ro, prin firma locală de cablu TV
 • Implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate la nivelul şcolii (organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor cu părinţii la nivelul claselor şi pe şcoală, participarea preşedintelui Comitetului reprezentativ al părinţilor la activităţile CA şi la alte activităţi ce implică decizii care vizează elevii şi părinţii, implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare, informarea periodică a părinţilor privind rezultatele şcolare şi comportamentul elevilor)

În 3 ultimii ani a crescut foarte mult numărul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în şcoală, precum şi numărul proiectelor educative, deoarece s-a urmărit creşterea implicării elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor astfel de activităţi. Avem parteneriate educaţionale cu Liceul Corbu (Harghita), Liceul Broşteni (Suceava) şi Liceul Săbăoani, cele mai apreciate activităţi din cadrul acestora fiind întrecerile sportive sau concursurile tematice.

Un număr de 40 de elevi au participat la 2 proiecte în cadrul programului comunitar „Tineret în acţiune” şi anume : întreprinzător la tine acasă şi Creativ 27.

Un număr foarte mare de elevi şi cadre didactice s-au implicat în proiectele educaţionale derulate în şcoală : Identitatea naţională – identitate culturală, Dăruind vei dobândi, împreună pentru un mediu curat, Prieteniile copilăriei nu se vor uita niciodată, De pe Bistricioara pe Bistriţa, Jocul, universul meu, Deschide-ţi inima, etc.

Cea mai importantă activitate este legată de sărbătorirea „Zilelor liceului”, în perioada 1-8 noiembrie a fiecărui an. Atunci elevii participă la numeroase activităţi culturale, artistice şi sportive. Activităţile se finalizează pe 8 noiembrie, la Căminul Cultural, unde, într-un cadru festiv sunt premiaţi elevii care au obţinut performanţe deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare, dar şi la concursurile locale desfăşurate în acea perioadă.

O altă activitate importantă desfăşurată a fost „Cea mai verde clasă”, elevii reuşind să adune peste 4 tone de deşeuri de hârtie. Activitatea a făcut parte dintr-un proiect mai amplu „împreună pentru un mediu curat”, desfăşurat pe parcursul semestrului II 2009-2010 şi care s-a finalizat cu concursul de orientare turistică „Floare de colţ” . Proiectul a fost susţinut financiar de către Banca Comercială Română.