Politică de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform acestui Regulament, noțiunea de ”prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI PRELUCRATE

Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut de secțiunea II elevii, studenţii, părinţii acestora, reprezentanţii legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţii la examenele naţionale, viitori elevi sau studenţi; cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare şi personalul nedidactic în relaţii contractuale cu Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca;

 • elevii, studenţii, cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, personalul nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEC (asigurarea manualelor şcolare, Programul „Corn şi lapte”, Programul „Euro200”, Programul „Bani de liceu”, asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);
 • elevii, studenţii, cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, personalul nedidactic, vizitatorii, orice persoană care intră în unitatea de învățământ dotată cu sistem de supraveghere video;
 • orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu instituția.

SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII

Cu respectarea cerințelor legale, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, si ale Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute anterior.

Scopul colectării datelor este:

 • Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a preșcolarilor și elevilor, administrarea grupelor, claselor și orarului, activități didactice, administrarea examenelor naționale, concursurilor, eliberarea de acte de studii și rapoarte de evaluare;
 • Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare;
 • Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere audio-video;
 • Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie;
 • Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale preșcolarilor și elevilor, gestionarea facturilor și plăților, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școlii, arhivarea, evaluarea calității;
 • Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor;
 • evidenţa financiar contabilă a unității de învățământ.

MOTIVAŢIA COLECTĂRII ŞI PRELUCRĂRII

Scopul major pentru care Liceul ”Mihail Sadoveanu” colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. 

Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date personale (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii).

În cazul refuzului de a furniza aceste date, unitatea de învățământ poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal.

De asemenea, Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, studenţii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor date cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a unității de învățământ a acestor informaţii.

Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca unitatea de învățământ să transmită informaţii despre serviciile sale (de exemplu: noutăţi despre testele naţionale).

PĂRȚILE CARE AU ACCES LA INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL

Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca poate dezvălui datele cu caracter personal, la cerere către următoarele categorii de destinatari: Inspectoratul Școlar Județean, Ministerul Educației, sau alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

 • DREPTURILE PERSOANELOR A CĂROR DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT COLECTATE ȘI/SAU PRELUCRATE

Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca.

Dreptul de acces– dreptul de a obține de la Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt/nu sunt prelucrate de către aceasta.

Dreptul la rectificare  – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea datelor incomplete

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)– dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor– dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție– dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată– inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.

Pentru mai multe relații vă puteți adresa responsabilului instituției pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin e-mail la adresa contact@scoalaborca.ro sau puteți depune o cerere scrisă  la sediul instituției Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca, str. Borcutului, nr. 334, loc. Borca, jud. Neamț.